header-sadra-logo

همکاری با صدرا

برای صدرایی شدن تنها ارسال رزومه کافی نیست. برای این کار لازم است جلسات زیر را طی کنید تا تصمیم نهایی برای همکاری با شما گرفته شود. در هر کدام از مراحل فرایند جذب، نتیجه‌ی جلسه به اطلاع شما خواهد رسید..

ایده دارم

تیم دارم

ایده دارم

ایده دارم

برای صدرایی شدن تنها ارسال رزومه کافی نیست. برای این کار لازم است جلسات زیر را طی کنید تا تصمیم نهایی برای همکاری با شما گرفته شود. در هر کدام از مراحل فرایند جذب، نتیجه‌ی جلسه به اطلاع شما خواهد رسید. این امکان وجود دارد که در هر مرحله، برای همکاری با شما به توافق لازم دست پیدا نکنیم، در نتیجه طی کردن و پذیرش شما در هر مرحله، به معنی پذیرش نهایی نخواهد بود.

درخواست همکاری خود را برای ما ارسال کنید.

حوزه تخصصی مورد علاقه و محدودیت های خود را برایمان بنویسید.

تیم دارم

تیم دارم

برای صدرایی شدن تنها ارسال رزومه کافی نیست. برای این کار لازم است جلسات زیر را طی کنید تا تصمیم نهایی برای همکاری با شما گرفته شود. در هر کدام از مراحل فرایند جذب، نتیجه‌ی جلسه به اطلاع شما خواهد رسید. این امکان وجود دارد که در هر مرحله، برای همکاری با شما به توافق لازم دست پیدا نکنیم، در نتیجه طی کردن و پذیرش شما در هر مرحله، به معنی پذیرش نهایی نخواهد بود.

درخواست همکاری خود را برای ما ارسال کنید.

حوزه تخصصی مورد علاقه و محدودیت های خود را برایمان بنویسید.

مراحل صدرایی شدن

برای صدرایی شدن تنها ارسال رزومه کافی نیست. برای این کار لازم است جلسات زیر را طی کنید تا تصمیم نهایی برای همکاری با شما گرفته شود. در هر کدام از مراحل فرایند جذب، نتیجه‌ی جلسه به اطلاع شما خواهد رسید. این امکان وجود دارد که در هر مرحله، برای همکاری با شما به توافق لازم دست پیدا نکنیم، در نتیجه طی کردن و پذیرش شما در هر مرحله، به معنی پذیرش نهایی نخواهد بود.